Co je sociální zemědělství?

Sociální zemědělství je definováno jako souhrn činností využívajících zemědělské zdroje, rostlinné i živočišné, za účelem tvorby adekvátního prostředí pro různě zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby a širokou veřejnost s cílem poskytovat jim možnost pracovního uplatnění, napomáhat jejich integraci do společnosti nebo prostřednictvím vzdělávání a volnočasových aktivit přispívat k jejich vztahu k venkovu a přírodě. V tomto smyslu se jedná o to, aby byly v rámci zemědělského podniku nebo zemědělských činností vytvořeny podmínky, jež umožní zapojení osob se specifickými potřebami do běžných zemědělských činností s cílem zajistit jejich rozvoj a podporu a zlepšit jejich blahobyt.

Vymezení pojmu sociální zemědělství

 • inovativní přístup sdružující dva koncepty: multifunkční zemědělství a sociální služby / zdravotní péči na místní úrovni. Na straně jedné úzce souvisí s multifunkční povahou zemědělství a plně zapadá do konceptu rozvoje venkova, jelikož umožňuje zemědělcům diverzifikaci jejich příjmů. Na straně druhé je prospěšné pro společnost, jelikož poskytuje sociální služby a zlepšuje stávající služby ve prospěch obyvatel venkovských oblastí prostřednictvím využívání zemědělských a venkovských zdrojů v širokém slova smyslu *)
 • aktivity mají úzkou vazbu na zemědělské činnosti nebo zemědělský podnik a
 • jsou určeny osobám, jež mají dočasně nebo trvale specifické potřeby

*) Stanovisko EHSV NAT/539 Sociální zemědělství, 22. 11. 2012

Výstižně v následujícím videu (Biostatek Valeč):

V sociálním zemědělství je stěžejním hráčem farma / hospodářství, která se stává nástrojem zaměstnávání, vzdělávání, aktivizace, rehabilitace a terapie. Svůj prostor může ale také propůjčovat dalším lokálním uskupením, které mají zájem podílet se na činnosti zemědělské farmy. Zemědělská farma se také tímto může stát zázemím pro rozvoj komunit, regionu a spolkového života ve venkovském prostředí.

Cíle sociálního zemědělství

 • Podpora kvality života jedinců
 • Sociální integrace na venkově
 • Rozvoj venkovských komunit
 • Rozvoj lokální ekonomiky
 • Rozvoj mimoprodukčních složek zemědělství

Přínosy sociálního zemědělství

 • Tvorba a udržení pracovních míst na venkově
 • Dostupnější sociální služby na venkově
 • Dostupnější terapeutické a rehabilitační služby
 • Snižování odlivu obyvatel z venkova
 • Diverzifikace zemědělských produkčních i mimoprodukčních aktivit
 • Efektivnější sociální pomoc, podpora a péče
 • Podpora rozvoje zdravé komunity a rozvoj neformálních vztahů v konkrétní lokalitě
 • Doplňkový zdroj příjmu
 • Nefinanční přínosy, společenská odpovědnost
 • Trvale udržitelný rozvoj zemědělství

Cílové skupiny

 • Osoby znevýhodněné na trhu práce: jedná se o osoby uvedené v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a to především v § 67, které jsou pro účely zaměstnanosti považovány za osoby zdravotně postižené, a kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Dále se jedná o osoby, které jsou přednostně zařazované do využívání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti dle § 104 téhož zákona, jedná se o cílové skupiny sociálního zaměstnávání.
 • Uživatelé sociálních služeb u registrovaných poskytovatelů: jedná o osoby, které jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, resp. o klienty jednotlivých typů sociálních služeb. Zde je třeba odlišit ty služby pro klienty, které mají vazbu na trh práce (např. pracovní rehabilitace, sociálně terapeutické dílny apod.), od služeb, kde je akcentována terapeutická složka aktivit.
 • Cílové skupiny v ESIF a ostatních projektů: jedná o osoby, se kterými realizátor spolupracuje v různých formách na dílčích projektech vyhlašovaných v rámci dotačních programů různých institucí a donátorů. Podporované cílové skupiny, tj. osoby, které je možné zapojit do projektu, jsou vždy specifikovány v rámci výzev k podání žádosti o finanční podporu projektu.
 • Široká veřejnost: jedná se o děti, mládež, dospělé osoby a seniory zapojené do aktivit vzdělávacího a osvětového charakteru prostřednictvím vzdělávacích institucí a dalších organizací nebo volnočasových aktivit organizovaných na venkově v rámci multifunkčního zemědělství. Široká veřejnost svou angažovaností ve venkovském prostoru může být důležitým aktérem v rozvoji regionu v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.

Více informací…

…naleznete v dokumentu zpracovaném v rámci Pracovní komise
sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství na http://socialni-zemedelstvi.cz/wp-content/uploads/2017/10/socialni-zemedelstvi448528608.pdf